6,960,000 
920,000 
820,000 
1,630,000 
Liên hệ
820,000 
6,960,000